Skip to main content

Buitengewoon Basisonderwijs

SAMEN UNIEK GROEIEN

SAMEN

Directie, leerkrachten, leerlingen, paramedici, internaat, administratief personeel, MVD-personeel, ouders, externen, de collega’s van de campus

UNIEK

Individueel handelingsplanning, op maat van elk kind, eigen talenten, ….

GROEIEN

Op het niveau van: schoolse, sociale, zelfredzame en maatschappelijke vaardigheden.

De Groei CAMPUS buitengewoon basisonderwijs is een school voor buitengewoon lager onderwijs in Genk. Op onze groene campus bieden we onderwijs aan jongens en meisjes met specifieke onderwijsbehoeften. In onze schoolwerking is iedere leerling uniek. Samen vertrekken we vanuit de eigenheid en de behoeften van elke individuele leerling, zodat zij maximaal kunnen groeien in de richting van een passend toekomstperspectief. We zetten in op het welbevinden van uniek kind, omdat we geloven dat een kind beter ontwikkelt wanneer het zich goed voelt op school.

Het schoolteam bestaat uit een professioneel en gemotiveerd multidisciplinair team. Samen gebruiken we onze expertise om onze kinderen zoveel mogelijk kansen te bieden. Bij deze groei houden we rekening met hun mogelijkheden, beperkingen en talenten. Samen streven we ernaar dat ze zich goed voelen en bouwen we samen aan een positief zelfbeeld.

Als campus werken we nauw samen met verschillende externe partners.

We zetten ook in op ouderbetrokkenheid en nemen daar een open en transparante houding aan. Samen willen we eraan werken dat elk kind kan groeien en openbloeien tot een uniek persoon.

Onze visie

In de omgang met de kinderen

Door middel van een goed onderbouwde werking (duidelijkheid, voorspelbaarheid, structuur, rust, auti-werking) bieden we een optimale leeromgeving aan voor onze kinderen. We streven ernaar om elk kind, op hun eigen tempo maximaal cognitief te laten ontplooien. We werken hard aan een preventief beleid ten aanzien van pesten. We focussen ons op het aanleren van sociale vaardigheden en het stimuleren van positief gedrag. De ontwikkeling van elk kind wordt individueel in kaart gebracht in het handelingsplan. De begeleiding wordt vervolgens afgestemd op de noden. We zoeken samen met de kinderen naar oplossingen voor problemen en streven een positieve klas- en schoolsfeer na. We hebben een luisterend oor voor alle leerlingen en proberen ons aan te passen aan hun denkwereld om van daaruit samen naar oplossingen te zoeken.

In de communicatie met de ouders

Naast de georganiseerde infoavond, oudercontacten en activiteiten staan wij steeds open voor overlegmomenten. Wij bieden een luisterend oor aan alle partijen en denken samen met de ouders na over moeilijkheden die zich voordoen. We spelen zo kort mogelijk op de bal om eventuele moeilijkheden en/of misverstanden op te lossen. We informeren onze ouders over de unieke manier van aanpak aangaande de ontwikkeling en ontplooiing van de leerlingen. Door middel van ouderbrieven proberen we ouders bijkomend te ondersteunen (bv. facebookinstellingen, tips omtrent veilig gebruik van internet, ideeën van sportkampen of mogelijke activiteiten in de vrije tijd, data van opvoedkundige informatie-avonden,…). We betrekken de ouders daarnaast nauw bij het ontwikkelen van het beleid van de school en waarderen hun input. We doen daarom regelmatig ouderbevragingen en gaan actief aan de slag met deze resultaten.

In het personeelsbeleid

Het schoolteam bestaat uit professionele, gedreven en dynamische mensen. Samen gebruiken we onze expertise om onze kinderen zoveel mogelijk kansen te bieden.

Als personeel staan we model voor positief gedrag. Het is belangrijk dat iedereen zich goed voelt in onze school, zodat ook dit overgedragen wordt aan de kinderen. In het personeelsbeleid wordt daarom veel aandacht geschonken aan het samen denken over bepaalde ideeën, het samen komen tot oplossingen. Voldoende overlegmomenten zorgen ervoor dat het team op één lijn denkt en handelt, wat de structuur en ontplooiing van de kinderen enkel ten goede komt. De kwaliteiten van de personeelsleden worden eveneens gericht aangesproken bij het organiseren van activiteiten.

Hiermee gaat iedereen die tewerkgesteld wordt op onze campus akkoord, door het ondertekenen van de POWER-charter.

In de contacten met externe partners

Als school werken we nauw samen met verschillende externe partners. In de samenwerking proberen we steeds te handelen met het nodige respect voor onze eigen werking en de werking van de andere diensten. We denken samen na en proberen ook alle oplossingen uit die aangereikt worden. We geloven in de positieve krachten van de verschillende externe partners, alsook in onze eigen sterkte. We betrekken externe partners indien nodig, bij oudergesprekken. Ook zijn ze steeds welkom bij festiviteiten op school.

We zetten in op ouderbetrokkenheid en nemen een open en transparante houding aan. Samen willen we eraan werken dat hun kind zich kan openbloeien tot een uniek persoon.

In de maatschappij

Wij willen onze kinderen opvoeden tot burgers die hun plaats vinden in de maatschappij. Wij geven waarden, normen, vaardigheden en kennis mee, afgestemd op de noden en mogelijkheden van de kinderen, die het functioneren (wonen, werken, vrije tijd) in de maatschappij vergemakkelijken. Wij willen reeds van jongs af aan de participatie en integratie van onze kinderen bevorderen in de maatschappij. We blijven daarbij oog houden voor elk kind zijn eigenheid en talent. We organiseren regelmatig activiteiten (bv. koken, winkelen, uitstap, deelname aan sportactiviteiten,…). We tonen op sociale media en via andere kanalen hoe uniek we zijn en waarvoor we staan. Op deze manier proberen we de beeldvorming van kinderen met een beperking in de maatschappij positief te beïnvloeden.

Onze missie

Onze missie wordt gesymboliseerd door Mister Power

Onze powermissie is de manier waarop we onze visie verwezenlijken.
Met deze missie leggen we de nadruk op de brede basiszorg, op een preventief beleid. De hoofddoelstelling is het creëren van een campus waar iedereen zich goed en gerespecteerd voelt, een campus die zijn partners in hun krachten aanspreekt en een campus die zich als één stem laat horen in de maatschappij.

POWER is een letterwoord dat de kernelementen van de missie omvat:

P = positief

Wij focussen ons op de positieve eigenschappen en intenties, de talenten en kwaliteiten van de kinderen/ leerlingen en zetten deze extra in de verf. Wij streven een positieve klas- en school- en campussfeer na. Ook focussen we ons op het aanleren en belonen van positief gedrag.

O = oplossingsgericht

Ons streefdoel is een positief toekomstperspectief (wonen, vrije tijd, werken). We laten los wat niet werkt en zetten meer in op wat wel werkt. We zoeken naar uitzonderingen en analyseren om te komen tot de succesfactoren. We zetten de talenten gericht in en zoeken samen met alle partners naar oplossingen op maat voor problemen waarvoor we gesteld worden.

W = wij-gevoel

Wij zijn een team, wij zijn één geheel. Wij werken samen, leven samen en denken samen na. Wij horen samen, wij als campus. Overeenkomstig met het nieuwe pedagogische project van het Gemeenschapsonderwijs ligt de focus op samen leren samenleven en gepersonaliseerd samen leren, hier zetten we dan ook samen onze schouders onder.

E = eigenheid en diversiteit

Iedereen is anders en iedereen mag ook zichzelf zijn binnen onze campus. De verschillende talenten en kwaliteiten worden benadrukt en ook ingezet. In de omgang met de kinderen/ leerling werken we op maat van ieder individu. We baseren ons op de individuele beeldvorming en stemmen onze aanpak af op de noden van de kinderen en op alle leerdomeinen.

R = respect

We tonen steeds respect voor alle partners. We waarderen de verschillen, beschouwen deze als een meerwaarde. Iedereen mag zijn wie hij/zij is, we vullen elkaar aan met onze eigen talenten. We staan model voor respect: respect voor onszelf, onze medemens en onze omgeving (materiaal, natuur en milieu).

Aanbod Kleuters

Onze school biedt buitengewoon kleuteronderwijs aan kinderen van 2,5 tot 6 jaar.

  • Type 2: richt zich op leerlingen met een matige tot ernstige ontwikkelingsvertraging
  • Type 3: richt zich op leerlingen met een gedrags -en/of emotioneel probleem
  • Type 9: richt zich op leerlingen met een diagnose autismespectrumstoornis (ASS)

Aanbod Lager onderwijs

Onze school biedt buitengewoon lager onderwijs aan kinderen van 6 tot 13 jaar (eventueel verlening tot 15 jaar).

  • Type 2: richt zich op leerlingen met een ontwikkelingsvertraging of verstandelijke beperking
  • Type 3: richt zich op leerlingen met een gedrags -en/of emotioneel problemen
  • Type basisaanbod: richt zich op leerlingen waarvoor de aanpassingen in het gewoon onderwijs niet voldoende waren. Deze leerlingen zijn niet gekoppeld aan een diagnose of IQ-criteria. Onze werking is gericht op een latere terugkeer van deze leerlingen naar het gewoon onderwijs
  • Type 9: richt zich op leerlingen met een diagnose autismespectrumstoornis (ASS) met een normale begaafdheid

Ondersteuningsteam (OT)

We hebben alle informatie van het OONW samengevat op volgende website:

https://www.onw-limburg.be/

Hierop staat een beschrijving van onze visie en missie, onze werkingsprincipes en de organisatie van de regioteams.

Daarnaast is er ook een mogelijkheid om te solliciteren.

Team BubaO

De interne samenwerking met paramedici maakt de werking in het buitengewoon onderwijs zo uniek. Tijdens de schooluren werken paramedici klasintern of individueel aan de noden van de leerlingen. In onze school hebben we de volgende expertise in huis (paramedici en bijzondere leraren).

Paramedische werking

Ergotherapeuten

Ergotherapie maakt het mensen mogelijk om (opnieuw) dagelijkse activiteiten uit te voeren of deel te nemen aan activiteiten in hun eigen omgeving. Als mensen beperkingen ervaren in de dagelijkse activiteiten die voor hen belangrijk zijn, kan ergotherapie nodig zijn.

Logopedisten

De doelstelling van logopedie binnen onze school is de communicatie van de leerling bevorderen. Tijdens de therapie willen we hen leren om hun behoeften, wensen, ideeën en gevoelens te verduidelijken.
Dit gebeurt op de gangbare manier (spreken, luisteren, lezen en schrijven) alsook met ondersteunde communicatievormen zoals SMOG en/of BETA-prenten.

Kinesisten

De doelstelling van kinesitherapie binnen onze school is het bekomen van een optimale motorische en psychomotorische ontwikkeling van de leerling.

Orthopedagogen

Om te beginnen staan wij mede in voor het welbevinden en de ontwikkeling van de leerlingen. We hebben oog voor de sociale, emotionele, cognitieve en psychische ontwikkelingen. Om de leerlingen maximaal te laten ontplooien, ondersteunen wij als pedagogen zowel de leerlingen als de leerkrachten.
Ten tweede werken we samen met directie en leerkrachten aan het optimaliseren van de visie van onze school om een zo goed mogelijk leer-en leefklimaat te ontwikkelen.
Onze school werkt vaak samen met externe partners, bijvoorbeeld internaat, psychiaters, andere hulpverleners, … In deze deze samenwerking zijn wij als pedagogen de contactpersoon. In dit alles worden de ouders steeds zoveel mogelijk betrokken.

Verpleging

Het medisch aspect wordt binnen onze school opgevangen door een verpleegkundige. Ze behartigt de veiligheid, het welzijn en de hygiëne van onze leerlingen. Hierbij staat ze onder andere in voor medicatiebedeling, toiletmomenten, wondverzorging en begeleiding van medisch onderzoek. Daarnaast bereidt zij zorgvuldig uitstappen voor en onderhoudt zij het contact met medische instanties, ouders en CLB.

Kinderverzorging

De taken van een kinderverzorger kunnen bestaan uit het aankleden, verzorgen, verschonen, helpen eten, en in de gaten houden van kinderen.

Blio-leraren

Blio staat voor bijzondere leerkracht individueel onderwijs, te vergelijken met de taakleerkracht in de gewone basisschool. Hun belangrijkste taak is bijzondere individuele hulp voor kinderen met ernstige reken-, lees- of spellingsproblemen.

Leerlingbegeleider

Helpt de leerlingen die het even moeilijk hebben in de klasgroep. Door individuele ondersteuning in een prikkelarme omgeving helpt hij/ zij de leerling terug te acclimatiseren. Nadien helpt deze met de re-integratie in het klasgebeuren.

Lestijden

Voormiddag
Aanvang 08.45 u – einde 12.20 u
Namiddag
Aanvang: 13.30 u – einde: 15.25 u
Woensdag einde: 12.20 u

Een lesdag bestaat uit 4 lestijden van 50 minuten in de voormiddag en 2 lestijden van 50 minuten in de namiddag.

Aanmelding – Inschrijving

Voor kinderen van 2,5 tot 13 jaar
Kleuters en leerlingen met type basisaanbod, type 3, type 2, type 9.

Wat heeft u nodig voor een inschrijving?

1.Identificatiebewijs:
Bij de inschrijving van een kleuter of een leerling wordt een officieel bewijsstuk voorgelegd waaruit de juiste schrijfwijze van de naam en ook de geboortedatum blijkt. Vermits voor de controle op de leerplicht ook het rijksregisternummer een verplicht gegeven is, wordt bij voorkeur de SIS- kaart of kids ID gevraagd. Van het bewijsstuk wordt een fotokopie genomen

2.Inschrijvingsverslag buitengewoon onderwijs:
Voor de toelating van een kleuter en een leerling in het buitengewoon onderwijs is een inschrijvingsverslag vereist waaruit blijkt dat buitengewoon onderwijs nodig is, met aanduiding van het type dat voor de leerling aangewezen is. Voor onze school is dit het type basisaanbod, 2, 3, 9.

Buitengewoon Basisonderwijs

Directie: Natacha Peeters
Richter 25, 3600 Genk
directie.basis@groeicampus.be
admin.basis@groeicampus.be
Tel: 089 50 00 50

Buitengewoon Secundair Onderwijs

Directie: Wilfried Steegmans
Richter 27, 3600 Genk
directie.secundair@groeicampus.be
admin.secundair@groeicampus.be
Tel: 089 35 90 25

Multifunctioneel Centrum

Directie: Ivo Vanderhoven
Richter 27, 3600 Genk
directie.internaat@groeicampus.be
admin.internaat@groeicampus.be
Tel: 089 50 00 52